Natječaji

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 08/2020

ZZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva na dostavu ponuda za telekomunikacijske usluge (javne govorne usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži) prema troškovniku i dokumentaciji koja se nalazi u prilogu.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Prilog:

  1. uputa za pripremu i podnošenje ponude
  2. tehnička specifikacija (za nepokretnu i pokretnu mrežu)
  3. troškovnik

 

Datoteke uz članak:
Upute za pripremu i podnošenje ponude
Tehnička specifikacija – nepokretna mreža
Tehnička specifikacija – pokretna mreža
Troškovnik ZZJZ MŽ

ZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za telekomunikacijske usluge (javne govorne usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži) prema troškovniku i dokumentaciji koji Vam dostavljamo u prilogu. U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnici.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

Prilog: Troškovnici.

 

Datoteke uz članak:
Poziv na dostavu ponuda
Tehničke specifikacije
troškovnik
UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE
Dopuna dokumentacije
Odluka o poništenju postupka nabave

Klasa:     333-01/20-02/5

Ur.broj:   2109-70-03-20/2

Datum:   25.05.2020.

 

–         Svima-

 

PREDMET:               POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 05/2020

 

Ovime Vam podnosimo poziv na dostavu ponude u jednostavnom postupku nabave robe-uredskog potrošnog materijala prema troškovnicima koje Vam dostavljamo u prilogu.

 

Molimo da nam ponudu zajedno sa ispunjenim troškovnicima dostavite najkasnije do 02. lipnja 2020. godine.

 

Napominjemo da ste u dostavljenoj ponudi, da bi ista bila prihvaćena, dužni ponuditi svu traženu robu prema specificiranom troškovniku za svaku pojedinu grupu za koju dostavljate ponudu.

 

U prilogu Vam dostavljamo specificirane troškovnike.

 

Ponudu, ovjerenu zajedno sa sceniranom i ovjerenom dokumentacijom pošaljite elektronskim putem na e-mail adresu irena.levacic@zzjz-ck.hr

Srdačan pozdrav !

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim. Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Prilog:

  1. Dokumentacija
  2. Troškovnici.

 

Datoteke uz članak:
Dokumentacija za nadmetanje UREDSKI MATERIJAL
Baterije
Fotokopirni papir
Pisma i omotnice
Razni uredski materijal
Tiskanice i bilježnice
Toneri

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA,

-Postupak jednostavne nabave oznake BN 09/2020

– Materijal i sredstva za čišćenje

ZZJZ Međimurske županije kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za Materijal i sredstva za čišćenje

U privitku ovog poziva je dokumentacija za nadmetanje i troškovnik.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zastupano po ravnateljici

Prim.Marini Payerl-Pal,dr.med.

 

Datoteke uz članak:
Poziv
Dokumentacija