Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e

Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90

Računovodstvo fax: 040/31 03 38

MB: 01120433

OIB: 21616787735

 

Klasa:    100-04/20-02/2

Ur.broj: 2109-70-03-20/1

 

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članaka 85. stavka 4. i 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19) i članka 21. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije na 28. sjednici održanoj 20. veljače 2020. godine raspisuje:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

 

Za ravnatelja/icu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog, ekonomskog ili pravnog usmjerenja

 - najmanje pet godina radnog iskustva u struci i zanimanju

 - najmanje pet godina na upravljačkim, rukovodećim pozicijama

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.

 

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u originalu ili ovjerenom presliku:

-          životopis

-          program rada Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije za naredno mandatno razdoblje

-          diplomu

-          elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o  radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave ovog natječaja 

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu

-          uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca

 

Pismena prijava podnosi se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), odnosno sve potrebne dokaze navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijave se podnose na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Upravnom vijeću, s naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice”.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                    Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med.,

                                                     viši znanstveni suradnik 

 

Datoteke uz članak:
​Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije
620.77 kB
USLUGE
Cijepljenje
Sanitarne iskaznice
Tečaj higijenskog minimuma
Ispitivanje vode
Ispitivanje namirnica
Ispitivanje predmeta opće uporabe

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online